Việt Nam và Vương quốc Anh có điểm gì chung? Đó chính là sức khỏe tâm thần kém trong trường học.

Việt Nam và Vương quốc Anh có điểm gì chung? Đó chính là sức khỏe tâm thần kém trong trường học.

Và lý do chính là một hệ thống giáo dục ưu tiên cạnh tranh hơn là niềm vui khi đến…

In a tough school

In a tough school

Anna Nguyen, Julia Nguyen and Livia Do moved from Ho Chi Minh to Mänttä to attend a Finnish-language high school. This…